Uit het archief van de Genemuider Fondsen:
pachtovereenkomst met predikant L.C. Fabricius uit 1741
____________________________


Uit het archief van de Genemuider Fondsen:
pachtovereenkomst met predikant L.C. Fabricius uit 1741

De burgemeester Roelof Kippe en Gerrit Visscher
hebben in qualiteit als provisoren deser stad
Genemuijden verhuurd aan de Heer predicant
L.C. Fabricius het Hofje aan het trekpad,
in ’t Schout Ampt van Genemuijden voor
een somma van twaalf stuivers jaarlijks, beginnende
op Petri[ 1 ] 1741 Staande het aan zijn Eerw.
keur om voorschreven Hofje soo lange
in huur te houden als het hem of desselfe
Erfgenamen sullen goedvinden, mits dat
zij de opzegginge daar van twee maanden
te voren zullen doen In kennise der
waarheijt zijn hier van gemaakt twee al
eensluijdende huurcodicillen van de ver-
huurders en huurder ondertekent Actum[ 2 ]
Genemuijden den 6 maart 1741
Roelof Jans Kippe
Gerrit Jan Visscher..
L.C. Fabricius Eerw Genems
Betaalt D. Jaren 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750
1751 1752 1753 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

______________________

[1] Petri: Dit was de naamdag van Petrus en wel op 22 februari. Dan werd de pacht betaald of ging men verhuizen, als de pacht was opgezegd
[2] Actum: opgemaakt te of gepasseerd te Genemuiden
Wie was Fabricius ?
L.C. (Lubbertus Conradus) Fabricius was predikant te Genemuiden van 1737 tot aan zijn overlijden in 1773. Fabricius was gehuwd met M.M. Storm (volgens de opgave tijdens de volkstelling van 1748 bestond het gezin van de predikant uit drie kinderen onder de tien jaar en twee inwonende maagden). Blijkbaar is de pacht na zijn overlijden nog enkele jaren door zijn erfgenamen voortgezet.Lubbertus Conradus Fabricius werd na zijn overlijden opgevolgd door Bernhardus Joannes Fabricius welke in 1775 vertrok naar Monnikkendam.