aanvragen

Een aanvraag bij één van de beide fondsen dient schriftelijk aan het bestuur worden gericht. Als het niet duidelijk is bij welk fonds de aanvraag thuishoort, beslist het bestuur.

ARMFONDS VAN CAMEN: In de aanvraag dient zo nauwkeurig mogelijk te worden aangegeven waar de bijdrage voor wordt aangevraagd en wat naar schatting de kosten zullen zijn. Ook dient te worden aangegeven wat de aanvrager eventueel zelf kan bijdragen, waarom hij/zij de (resterende) kosten niet zelf kan betalen en wat er verder al voor stappen zijn ondernomen om een vergoeding, tegemoetkoming of subsidie te krijgen.

PROVISOORFONDS: Een aanvraag dient, voorafgaand aan de activiteit, schriftelijk te worden ingediend, waarin de activiteit wordt vermeld en de begroting wordt overlegd.
De volgende aanvragen worden niet in behandeling genomen:
- Aanvragen waar een commercieel belang mee is gemoeid;
- Aanvragen die tot het taakbeleid van de gemeente behoren;
- Aanvragen die te maken hebben met structurele exploitatiekosten;
- Aanvragen waar geen begrotingstekort aanwezig is.

Verder dient de aanvraag naam, adres en het telefoonnummer van de aanvrager te bevatten, ook om eventueel nog nadere informatie te kunnen inwinnen.

In normale gevallen dient de aanvrager rekening te houden met een antwoordtermijn van zes tot acht weken (afhankelijk van het vergaderschema van het bestuur). In spoedeisende gevallen kan er door het bestuur binnen enkele dagen worden beslist. Het is verstandig in dat soort gevallen telefonisch contact op te nemen met het bestuur.

Aanvragen kunnen worden gericht aan:
Het Bestuur van het Fonds van Camen, c.q. het Provisoorfonds
Postbus 209, 8280 AE Genemuiden en/of
Nijverheidstraat 51, 8281 JD Genemuiden
contact

Voor spoedgevallen kunt u zich telefonisch rechtstreeks tot het bestuur wenden.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven personen die allemaal in de voormalige gemeente Genemuiden woonachtig dienen te zijn en samen een afspiegeling vormen van de Genemuider samenleving. Zij kunnen zich laten bijstaan door een ambtelijk secretaris/penningmeester (de thesaurier).

Momenteel bestaat het bestuur uit de navolgende personen:
- Gerriejanne van Dalfsen-Jordens (voorzitter) | 038-385 73 98
- Piet Bonthuis | 038-385 47 73
- Einbert Bekendam | 038-385 60 60
- Geerhard Schaapman (thesaurier) | 038-303 04 04 ( kantooruren )
- Robert Pleijsier | 06 - 53 10 11 02
- Harm Mulder | 038-385 48 20
- Joukje van Dalfzen-van Dalfsen | 06 - 211 83 136
- Ria van der Sluis-Fuite | 06 - 38 61 08 15

De Genemuider Fondsen zijn overdag - tijdens kantooruren - bereikbaar via het volgende telefoonnummer: 038-303 04 04

Mailen kan naar:
- provisoorfonds: provisoorfonds@zonnet.nl
- fonds van camen: fondsvancamen@zonnet.nlKlik op de volgende link voor ons 'privacy statement': privacy statement.pdf