Genemuider Fondsen | Stichting Provisoorfonds

Het Provisoorfonds is een overblijfsel van een oud, gemeentelijk fonds dat voorzag in de opvoeding van de Genemuider weeskinderen. Het Fonds werd in het verleden gevoed met speciale belastingen en gemeentelijke bijdragen, maar ook met erfenissen, legaten enz. Het is mogelijk al meer dan zeven of acht eeuwen oud.

Ook voor dit fonds geldt dat de doelstelling in de loop der jaren is aangepast bij de veranderde wetgeving. Momenteel zeggen de statuten:
'De Stichting heeft ten doel: het stimuleren en ondersteunen van (met name de actieve deelname aan of het beoefenen van) activiteiten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied, door het verstrekken van niet-structurele bijdragen aan personen en organisaties die om enige reden bijzondere ondersteuning nodig hebben.'

In de praktijk zijn het doorgaans de organisaties (verenigingen, stichtingen) die om ondersteuning bij het Provisoorfonds aankloppen. Dat kan zijn om een bijdrage in de aanschaf van bijvoorbeeld een duur muziekinstrument door een vereniging, financiële ondersteuning of rugdekking bij de organisatie van een culturele activiteit of een educatieve cursus enz. Aan particulieren kan zonodig een vergoeding worden verstrekt voor zwemleskaarten, muzieklessen enz.

Ook voor aanvragen bij het Provisoorfonds gelden:
-    de kosten zijn noodzakelijk voor het normaal maatschappelijk functioneren
-    de aanvrager kan in redelijkheid de kosten niet zelf kan betalen, en er zijn geen regelingen die in een vergoeding voorzien
-    de aanvrager woont in de voormalige gemeente Genemuiden

Bij de beoordeling van de aanvraag kan het bestuur om toelichting op, of inzage in de financiële situatie vragen. In alle gevallen beslist het bestuur.